DIY ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ - W3Schools

W3Schools

ᓲᕐᓗ Codecademy-ᑎᑐᑦ, W3Schools ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖕᒥ. ᐅᑯᐊ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ HTML, CSS (cascading style sheets), PHP, ᐅᑯᓂᖓᓘᓐᓃᑦ SQL ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᖅᑐᐃᔾᔪᑎᒥᒃ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᐆᒃᑑᑎᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᖅᑕᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖓᓂᒃ.