DIY ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ - Instructables

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᑦ

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᕗᖅ ᑐᕌᖓᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᑑᑉ-ᓴᖅᑭᑎᑕᖓᓂᒃ ᐊᓯᐊᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ-ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᑦ, ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᙱᖦᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᖓᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ.