Community Directory

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᓯᐅᑎᑦ

ᐊᒥᓲᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᔅᓴᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑕᓕᖅᐱᐊᓂ ᑕᑯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᔅᓴᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖁᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᑉᐱᒐᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᓂᒍᓐᓇᑕᓐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.